Przykład dobrego budownictwa i zagospodarowania przestrzeni

Przykład dobrego budownictwa i zagospodarowania przestrzeni

W przestrzeniach publicznych na ścianach oraz drzwiach wypisane są cytaty poetów, każdy z budynków ma swojego „patrona”, z którego poezją można się zapoznać. Wpłynęło to na identyfikację ze swoim otoczeniem, a zarazem wzbogaciło świadomość kulturową mieszkańców. W zespole budynków mieszkalnych liczących 185 mieszkań zastosowano 17 różnych typów mieszkań różniących się wielkością i wewnętrznym układem w celu zaspokojenia różnych potrzeb przyszłych mieszkańców. Balustrady balkonów wykonano z perforowanej blachy.

Reklama: Domy Bydgoszcz

W rozwiązaniu przestrzennym zespołu mieszkaniowego Housing Brdo Unit F5 położono nacisk na orientację mieszkań i budynków w stosunku do stron świata, ekspozycję widokową na krajobraz oraz na relacje pomiędzy jednostką, a zbiorowością. Jakość życia staje się coraz ważniejsza. Jak defi niujemy czas wolny, jaka jest nasza praca i relacje między czasem wolnym i pracą to problemy, które są kluczowe w projektowaniu nowoczesnego zespołu mieszkaniowego. W wyniku powyższego pojawiły się w architekturze otwarte systemy mieszkań zdolne do zmian funkcjonalnych i adaptacji w celu zaspokojenia potrzeb przyszłych mieszkańców.

Zespół mieszkaniowy składa się z 272 mieszkań w trzech typach budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 27500,00 m2 i 16500,00 m2 garażu podziemnego. Cechą charakterystyczną w architekturze budynków są balkony w kształcie przewróconej litery L. Pomiędzy budynkami usytuowano tereny rekreacyjne dostępne dla mieszkańców osiedla. Linearnie kształtowaną przestrzeń ciągu pieszego cechuje atrakcyjność oraz społeczna aktywność jako miejsca spotkań, kontaktów międzyludzkich, wypoczynku etc.

Dominujące w przestrzeni miejsca piesze stanowią najważniejsze miejsca w osiedlu wiążąc elementy środowiska przyrodniczego takie jak zieleń, woda etc. z kompozycją przestrzenną zespołów architektoniczno-urbanistycznych. Linearnie kształtowany ciąg pieszy stanowi miejsce węzłowe w osiedlu mieszkaniowym. Wpływa na identyfikację mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz unikalną tożsamość miejsca, a także na integrację miejskiej przestrzeni.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Facebook Comments